سبزپندار

?>

قانون اسلامی حدود الهی

حدود الهی | منظور از حدود الهی برای متهم چیست ؟ + حدود الهی به چه معناست

حدود الهی | منظور از حدود الهی برای متهم چیست ؟ + حدود الهی به چه معناست حدود الهی به چه معناست کیفرهای تعیین شده در شرع برای جرایمی خاص را حدود گویند. حدود عنوان بابی از بابهای فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهای صلات، صوم، حج،جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است. تعریف حدود حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلقکیفر- که تعزیر را نیز در بر…

  • 9 اردیبهشت 1397
  • 0 دیدگاه