سبزپندار

?>

داستان دشمن دانا به از دوست نادان

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست + عکس

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست + عکس معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست ، معنی ضرب المثل در پورتال سبز پندار معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست دشمن دانا بلندت می‌کند یعنی انسان در دشمنی با انسان های دانا حسی پیدا می کند که خود را از نظر عقلی، توانمندی و … قوی تر کند تا در مقابل دشمن یا رقیب دانای خود که زیرک و کاربلد…

  • 10 آبان 1396
  • 26 دیدگاه