نجات بازمانده سقوط هواپیما | لحظه نجات تنها بازمانده سقوط هواپیما

نجات بازمانده سقوط هواپیما | لحظه نجات تنها بازمانده سقوط هواپیما

کسی که با از جان گذشتگی باعث شد که تنها فرد بازمانده از سانحه سقوط

هواپیما ارتش نجات پیدا کند، مهرداد راضی نام دارد.این جوان 28 ساله در این مورد

می گوید:من در یک پروژه ساختمانی در بخش شمالی شهرک زیبادشت کار می‌کنم.

صبح تازه مشغول کار شده بودم که صدای هواپیما را شنیدم.با شنیدن این صدا به سرعت

سوار ماشین شدم و رد دود را گرفتم و خودم را به محل حادثه رساندم.

بدلیل برخورد هواپیما با ویلا، بخشی از دماغه پاره شده بود. از سوراخ آن به داخل نگاه کردم.

دیدم دستی تکان خورد. رفتم داخل و 2، 3نفر را دیدم. یکی از آنها زنده بود. بقیه را نمی‌دانم.

تکان نمی‌خوردند. هر طوری بود کمک کردم و آن مرد را از داخل هواپیما بیرون کشیدم.

در بین راه او فریاد می‌زد که 15نفر دیگر داخل هواپیما هستند. دوباره به سمت هواپیما دویدم.

می‌خواستم آن دو نفری را که دیده بودم بیرون بکشم. به هواپیما که نزدیک شدم،

آتش گر گرفت و بعد انفجار رخ داد. دیگر نتوانستم جلوتر بروم.